Podmínky

 

Úvod

Podmínky upravují používání tohoto webu; Používáním tohoto webu přijímáte tyto smluvní podmínky v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo s jakoukoli částí těchto podmínek, jděte raději jinam.

 

Práva k duševnímu kopírování

Veškerý text, grafika, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, ochranné známky, loga, zvuky, hudba a umělecká díla (souhrnně „obsah“) obsažený na těchto stránkách jsou vlastněny, kontrolovány nebo licencovány Davidem Kaplanem a jsou chráněny autorskými právy, patenty a zákony o ochranných známkách. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách užívání, nesmí být žádná část stránky ani žádný obsah kopírovány, reprodukovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem (včetně „terorismu“) na jakýkoli jiný počítač, server, web nebo jiné médium pro publikování nebo distribuci nebo pro jakýkoli komerční podnik, bez předchozího písemného souhlasu Davida Kaplana.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka a její obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a David Kaplan vylučuje v plné míře povolené platným právem jakoukoli záruku, výslovnou nebo předpokládanou, včetně, mimo jiné, všech předpokládaných záruk vlastnictví, neporušování, obchodovatelnosti, uspokojivé kvality nebo vhodnost pro určitý účel. Funkce obsažené na těchto webových stránkách nebo v materiálech těchto webových stránek nezaručují, že budou nepřerušené nebo bez chyb. Veškeré nezbytné opravy, opravy nebo opravy v důsledku používání této webové stránky přebíráte na plné výši. David Kaplan neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o přesnost, úplnost nebo spolehlivost jakéhokoli obsahu, informací, produktů, služeb nebo materiálů zpřístupněných na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

Výslovně souhlasíte s tím, že používání těchto stránek je na vaše výhradní riziko. David Kaplan nepodporuje ani nenese odpovědnost za přesnost, úplnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady, prohlášení, informací nebo jiného obsahu zpřístupněného na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek, ani za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené vaším spoléhání se na veškerý obsah, informace, produkty, služby nebo materiály získané na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

S výjimkou případů, které jsou výslovně stanoveny v těchto podmínkách, nebudou za škody způsobené veškerými licencemi nebo kdekoli na této webové stránce, nebo pokud to vyžadují platné zákony, David Kaplan ani jeho ředitelé, zaměstnanci, poskytovatelé licencí, poskytovatelé obsahu, přidružení nebo jiní zástupci. jakýkoli druh (včetně, mimo jiné, ušlých zisků, přímých, nepřímých, vyrovnávacích, následných, příkladných, zvláštních, náhodných nebo represivních škod) vyplývajících z vašeho použití, vaší neschopnosti používat nebo výkonu této webové stránky nebo obsahu, zda nebo ne jsme byli informováni o možnosti takových škod. Mohou existovat odkazy na jiné webové stránky z webové stránky Davida Kaplana; tyto ostatní weby však nejsou kontrolovány Davidem Kaplanem a neneseme odpovědnost za žádný obsah obsažený na jakémkoli takovém webu ani za jakoukoli ztrátu, která vám v souvislosti s používáním těchto stránek utrpíte. Zbavujete se všech nároků proti Davidovi Kaplanovi, pokud jde o zahrnutí odkazů na externí webové stránky nebo jejich používání. Některé státy USA a cizí země nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk nebo odpovědnosti za určité kategorie škod. Některá nebo všechna výše uvedená omezení se proto na vás nemusí vztahovat, pokud jsou zakázána nebo nahrazena státními nebo národními předpisy.

 

Změny smluvních podmínek

Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejnovější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našem webu. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená přijetí těchto změn.

 

Provozovatel:
David Kaplan, IČO: 68238444 

Webevize